کفپوش گرانولی درجاریز

0 بررسی
در انبار موجود است

بازنگری سریع

از مزایای کفپوش گرانولی درجا ریز میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

1- یکپارچه بودن وعدم وجود درز

2- ضربه گیری 1.5 برابر بیشتر

3- امکان اعمال طرح ورنگ ونقشه مورد نظردر حین اجرا

4- برگشت پذیری توپ به دلیل سیال بودن مواد اولیه